Algemene Voorwaarden

1.Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: een natuurlijk of rechtspersoon die als eindconsument een bestelling plaatst op onze website.
2. Marktenaanhuis: De naam van de organisatie achter de onderneming van www.marktenaanhuis.nl
3. Dag: kalenderdag;
4. Informatie: De door consument verstrekte informatie m.b.t. afleveradres, telefoonnummer, emailadres en betaalgegevens.
5. Productaanbod: Het huidig assortiment aan producten die u kunt aanschaffen op de website van markenaanhuis
6. Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
7. Bestelling: Een betaalde order van consument via de website www.marktenaanhuis.nl een overeenkomst, zonder dat consument en marktenaanhuis gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen is afgesloten.
8. Bezorglocatie: Het door consument opgegeven adres voor het leveren van de bestelling.
9. Levering: het afleveren van door consument betaalde bestelling op de bezorglocatie.
10. Overeenkomst: een overeenkomst tussen consument en marktenaanhuis met betrekking tot een betaalde bestelling en of de bezorging van genoemde bestelling.
11. Meerderjarig: Sinds 1986 is de definitie van een meerderjarige een persoon die op de betreffende datum een leeftijd van tenminste achttien jaren heeft bereikt dan wel gehuwd of geregistreerd zijn geweest of met toepassing van artikel 253ha meerderjarig zijn verklaard.
12. Service: De diensten en/of werkzaamheden van marktenaanhuis.nl die aangeboden worden aan consument, bestaande uit onder andere uit: het publiceren van productaanbod in de webwinkel van marktenaanhuis.nl en het leveren van de door consument betaalde bestelling.
13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van marktenaanhuis

2. Identiteit van marktenaanhuis

Markten Aan Huis
info@marktenaanhuis.nl
KvK-nummer: 27287284
Btw-identificatienummer: NL001725598B70

3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door marktenaanhuis aangeboden service. Marktenaanhuis is niet verantwoordelijk voor: het door de consument foutief ingevulde formulieren waardoor het leveren kan mislukken; denk hierbij aan foutief en/of vals ingevulde straatnaam, postcode, huisnummer, telefoonnummer en emailadres.
2. Consument gaat door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst aan met marktenaanhuis voor de levering van door consument betaalde selectie aan producten. De consument is gebonden aan deze overeenkomst en heeft geen recht op annuleren en/of terugbetaling.

4. Het aanbod

Marktenaanhuis publiceert het productaanbod op de website www.marktenaanhuis.nl aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent  de maker en/of aan deze website gelieerde personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site. Marktenaanhuis kan producten in het assortiment aanbieden die als geheel of waarvan deze ingrediënten of additieven bevatten welke allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken, wanneer consument allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen raden wij aan contact op te nemen met marktenaanhuis voor het inwinnen van actuele allergeneninformatie alvorens het plaatsen van een bestelling. Hoewel marktenaanhuis de website met de grootste zorg samengesteld heeft, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de actualiteit en/of de juistheid van de weergegeven informatie, eg. typfouten voorbehouden.

1. Het aanbod is vrijblijvend. Marktenaanhuis behoud zich het recht voor het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Marktenaanhuis probeert alle informatie danig weer te geven zodat voor consument duidelijk is wat zijn/haar rechten en verplichtingen zijn die aan de aanschaf en aanvaarding van levering zijn verbonden
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer marktenaanhuis gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden marktenaanhuis niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. marktenaanhuis kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 De prijs inclusief belastingen
 De eventuele kosten van verzending
 De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
 Het niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht i.v.m. verkoop van versproducten
 De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 Het correct en naar waarheid ingevuld hebben van het bestel formulier
 De termijn voor aanvaarding van uw bestelling dan wel de termijn waarbinnen de marktenaanhuis de levering garandeert;
 De overeenkomst wordt na de totstandkoming gearchiveerd, deze informatie is voor consument te raadplegen op het afschrift van de door consument gekozen betaalwijze.

5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de betaling is voldaan na het klikken op de knop “bestelling plaatsen” tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling op de website van marktenaanhuis
2. Indien consument het aanbod langs elektronische weg heeft betaald, bevestigt marktenaanhuis de ontvangst van de bestelling.
3. De overeenkomst kan enkel en alleen correct uitgevoerd en bevestigt worden indien consument correcte en volledige adres/contact en betaal gegevens invult tijdens het plaatsen van een bestelling. Consument heeft de plicht om incorrect verstrekte informatie per direct aan marktenaanhuis te vermelden.
4. Marktenaanhuis kan in verband met informatie m.b.t. de status van de bestelling van consument enkel en alleen houden aan de overeenkomst indien consument aan marktenaanhuis correcte en volledige contact en betaalgegevens verstrekt, marktenaanhuis behoud zich het recht voor bestellingen weigeren te leveren indien onderzoek uitwijst dat door consument verstrekte
informatie onjuist is en behoud zich het recht om aangifte te doen bij de politie wanneer er vermoeden is, van sprake van fraude.
5. Voor bezorging van de bestelling dient consument op de overeengekomen datum en tijdstip op de door consument aangegeven locatie aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen, alsook telefonisch bereikbaar te zijn.
6. Marktenaanhuis behoudt zich het recht voor om bij levering te vragen om identificatie o.a. om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die gelden bij het leveren van producten met een leeftijdslimiet. Wanneer consument zich niet adequaat kan legitimeren en/of niet voldoet aan de leeftijdseisen, weigert marktenaanhuis de betreffende producten of de gehele bestelling te leveren aan consument. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht, dit geschied meestal, maar in bijzondere gevallen niet enkel, door het vervallen van het recht op restitutie
7. Bij iedere bestelling wordt een overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6. Herroepingsrecht

1. Vanwege de bederfelijkheid van het productaanbod van marktenaanhuis geldt dat consument geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden, bestellingen kunnen niet door consument worden geannuleerd.
2. Marktenaanhuis behoud zich het recht voor de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is en/of betreffende informatie niet correct is weergegeven op de website, in geval van een verkeerd of onbereikbaar telefoonnummer of contactgegevens opgegeven te hebben of in geval van overmacht.
3. Marktenaanhuis behoud zich het recht voor bestellingen te weigeren en te annuleren, wanneer er gerede twijfel bestaat over de authenticiteit van de bestelling, contact en/of betaalgegevens. Vanwege de bederfelijkheid van het productaanbod is het terugbetalen van mislukte bestellingen niet van toepassing. Bij constatering van schijnbaar valse/frauduleuze geplaatste en/of betaalde bestellingen kan marktenaanhuis aangifte hiervan doen bij de politie.

7. Afrekenen

1. De overeenkomst komt tot stand overeenkomstig artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden, wanneer consument de betalingsplicht aan marktenaanhuis, te betalen voor de bestelling, voldaan heeft. Dit kan door consument worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel die te selecteren is voor het klikken op de knop: “bestelling plaatsen”
2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.3, van deze algemene voorwaarden, is het geheel of gedeeltelijk terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de bestelling buiten schuld door consument en/of overmacht niet (geheel) geleverd kan worden. Deze terugboeking vind altijd plaats op dezelfde rekening waar de betaling mee voldaan is.

8. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan marktenaanhuis producten en diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen waar marktenaanhuis geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, zijn van toepassing op zowel de prijzen binnen het productassortiment alsook op kosten van het bezorgen.
3. De in het aanbod van producten en diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is marktenaanhuis niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

9. Klachten

1. Klachten van consument over het productaanbod, de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst dienen bij marktenaanhuis.nl worden neergelegd. Hiervoor gebruikt u het email adres: info@marktenaanhuis.nl of het contact formulier op onze site
2. Klachten dienen binnen bekwame tijd na constatering door consument duidelijk en volledig omschreven worden ingediend bij marktenaanhuis..
3. Nadat de klacht door marktenaanhuis is ontvangen zal marktenaanhuis zo spoedig mogelijk reageren met een ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.
4. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr Marktenaanhuis sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van marktenaanhuis is: info@marktenaanhuis.nl